Skip to Content

Наперстянка шерстиста - наперстянка шерстистая

Наименование: Наперстянка шерстиста - наперстянка шерстистая

Наперстянка шерстиста (Digitalis lanata);наперстянка шерстистая

Багаторічна (в культурі — дворіч­на) трав'яниста рослина родини ранникових. Стебло пряме, мало розгалужене, здебільшого темно-лілове, 60—150 см заввишки. При­кореневі й нижні стеблові листки 5—12 (20) см завдовжки і 1,5— 3,5 см завширшки, видовженояйцевидні, вкриті, як і верхні стеблові листки, залозистими во­лосками, здебільшого цілокраї, рідше по краю трохи хвилясті або дрібнозубчасті; верхні стеблові листки ланцетні, 4—10 см завдов­жки, сидячі, гострі, поступово зменшуються і переходять у при­квітки. Квітки двостатеві, непра­вильні, на коротких квітконіжках у пазухах видовженоланцетних приквітків, зібрані в пірамідальне, довге, густе, різнобічне гроно. Ві­ночок трубчасто-дзвониковидний, 20—30 мм завдовжки, коротко-двогубий; трубочка віночка ку­лясто здута, буро-жовта, з ліло­вими жилками; верхня губа негли­боко розсічена на дві трикутні, відігнуті догори лопаті, нижня губа — з маленькими, трикутними, боковими, відігнутими назовні лопатями, з великою білою або ру­дуватою лопатовидною середньою лопаттю, майже дорівнює трубоч­ці віночка. Плід — двогнізда коробочка. Цвіте у липні — серпні.

Поширення. Наперстянку шерсти­сту вирощують у спеціалізованих радгоспах як лікарську рослину.

Заготівля і зберігання. Для ви­готовлення ліків використовують листя наперстянки (Folium Digitalis purpureae). Збирають сировину (обов'язково без черешків) двічі на рік: у рослин першого року вегетації — в кінці літа (коли листки досягнуть стандартної дов­жини 20 см) і восени (не пізніше вересня), а у рослин другого року вегетації — у фазі утворення па­гонів і у фазі масового цвітіння. Зібране листя швидко сушать у су­шарках спочатку при температурі 55—60 ° (30 хвилин), а потім до­сушують при температурі 40°. Су­хого листя виходить 20—22%. Го­тову сировину треба зберігати в сухому (!) приміщенні (при зво­ложенні біологічна активність си­ровини знижується) без доступу світла. Строк придатності — 2 ро­ки (підлягає щорічному пере­контролю!).

Хімічний склад. Листя наперстян­ки шерстистої містить 0,5—1% серцевих глікозидів, серед яких головними є ланатозиди А, В і С (в процесі сушіння і зберігання від дії ферментів ланатозиди А, В і С перетворюються на вто­ринні, стійкіші глікозиди — дигітоксин, гітоксин і дигоксин). В не­значній кількості листя містить і інші глікозиди: ланатозиди D і Е, строспезид, одорозид, гіторин, глюкогіторин, веродоксин тощо. Крім того, у листі є стероїдні са­поніни дигітонін і тигонін.

Фармакологічні властивості і ви­користання. Діючими речовинами наперстянки є глікозиди серцевої дії. З індивідуальних глікозидів у медичній практиці застосовують дигоксин, ланатозид С (целанід) і ацетилдигітоксин, а новогаленовий продукт лантозид являє со­бою спиртовий розчин суми гліко­зидів, виділених із листя рослини. За фізіологічною дією глікозиди наперстянки шерстистої близькі до глікозидів наперстянки пур­пурової; їхня головна відмінність полягає в дещо швидшому всмок­туванні, меншому кумулятивному ефекті, виразнішій діуретичній дії. Через отруйність наперстян­ки шерстистої лікування нею провадить лікар. Самолікування небезпечне!

Лікарські форми і застосування.

Дигоксин (Digoxinum) призначають перорально і парентерально (внутрішньо­венно) для купірування приступів пароксизмальної тахікардії й при тяжких формах порушення кровообігу. Всере­дину дигоксин дають у 1-й день по 0,25 мг (1 таблетку) 4—5 раз через рівні проміжки часу (1—1,25 мг на добу), а в наступні дні — по 0,25 мг 3—1 раз на добу. Дозу уточнюють щодня, керу­ючись показниками електрокардіограм, дихання та діурезу. Залежно від ефекту дозу повторюють або поступово змен­шують її. Після досягнення необхідного терапевтичного ефекту переходять на лікування підтримуючими дозами: 0,5— 0,25—0,125 мг на день. Дози для дітей треба добирати строго індивідуально. Орієнтовно для «насичення» продукт використовують з розрахунку 0,05—0,08 мг/кг і цю кількість вводять за 1—2 дні (метод швидкої дигіталізації) або за 3—5 днів, а при повільному «насиченні» — за 6—7 днів. Внутріш­ньовенно дигоксин дорослим признача­ють у дозі 0,25—0,5 мг (вводять по­вільно в 10—20 мл 20%-ного чи 40%-но­го розчину глюкози або ізотонічного розчину натрій-хлориду). В перші дні впорскують 1—2 рази на день, у на­ступні 4—5 днів — по 1 разу на день, після чого переходять на приймання продукту всередину в підтримуючих дозах. Найвища добова доза дигоксину для дорослих— 1,5 мг. У хворих з нир­ковою недостатністю дозу дигоксину зменшують приблизно в два рази. Целанід (Celanidum) призначають перорально і внутрішньовенно при гострій і   хронічній   недостатності кровообігу 2-го і 3-го ступенів, тахісистолічній формі миготіння передсердь та при суправентрикулярній формі пароксизмальної тахікардії. Всередину дають, починаючи з 0,25—0,5 мг (1—2 таблетки) або 10—25 крапель 0,05%-ного розчину 3—4 рази на добу. Після досягнення терапевтичного ефекту (на 2—3-й день при внутрішньовенному введенні або на 3—5-й день при прийомі всередину) добову дозу зменшують до підтриму­ючої: 0,4—0,2 мг (2—1 мл 0,02%-ного розчину) внутрішньовенно або 0,5—0,25 мг (2—1 таблетку) чи 40—20—10 крапель 0,05%-ного розчину всередину. При тривалій підтримуючій терапії при­значають усередину по півтаблетки дві­чі на день. Найвищі дози для дорослих усередину: разова — 0,0005 (0,5 мг), до­бова— 0,001 г (1 мг); у вену: разова — 0,0004  г  (0,4  мг), добова — 0,0008 г (0,8 мг).

Ацетилдигітоксин (Acetyldigitoxinum) призначають перорально і внутрішньо­венно при тих самих захворюваннях, що й целанід. Усередину дають у перші 3—5 днів по 0,4—0,8 мг (2—4 таблетки по 0,2 мг) на добу, потім дозу змен­шують (залежно від ефекту) до 0,3—0,2—0,1 мг на добу. Внутрішньовенно впорскують по 2—4 мл 0,01%-ного роз­чину (вводять повільно в 10 мл ізото­нічного розчину хлориду натрію або крапельно в 5%-ному розчині глюко­зи). Після одержання терапевтичного ефекту переходять на приймання пре­парату всередину.

Лантозид (Lantosidum) застосовують го­ловним чином в амбулаторній практиці для підтримуючої терапії при хронічній недостатності кровообігу 1, 2 і 3-го сту­пенів, що супроводиться тахікардією, тахіаритмією і миготінням передсердь. Усередину дають по 15—20 крапель 2—3 рази на день. У разі неможливості перорального прийому (при виникненні диспепсичних явищ) продукт призна­чають ректально в клізмах (20—30 кра­пель у 20 мл ізотонічного розчину хлориду натрію). Найвищі дози для дорослих усередину: разова — 25 кра­пель, добова — 75 крапель. Протипока­зання для продуктів наперстянки шер­стистої такі самі, як і для продуктів наперстянки пурпурової.

(web3)